Đầu Báo Khói Quang Điện Hochiki ALK_V, dau-bao-khoi-quang-dien-hochiki-alk-v